1. Hoa hồng tổng cược

Hoa hồng tổng cược khi trở thành Đại lý KWIN là 30% tiền thuế. Được tính như hình trên!

2. Hoa hồng thưởng nạp

VD: Có 397 người nạp tiền, hoa hồng thưởng nạp của bạn là: 397*18888=7.498.536 VND

Các bạn sẽ nhận được hoa hồng khi các cấp dưới nạp tiền. Hoa hồng thưởng nạp được tính như trên!

Trong 1 ngày nếu có trên 50 người nạp tiền, bạn sẽ được tính 18.888đ cho 1 người.

3. Hoa hồng thua cược: 30% (đặc quyền cho đại lý)

Các bạn sẽ nhận được thêm 30% hoa hồng thua cược khi cấp dưới tham gia chơi và thua cược!

Ví dụ người chơi A nạp 1.000.000đ và thua hết, bạn sẽ nhận được hoa hồng thua cược là 300.000đ, và tất nhiên là bạn sẽ nhận cả hoa hồng tổng cược và thưởng nạp bên cạnh đó!

Nếu muốn làm đại lý, liên hệ ngay để trở thành 1 trong những đại lý với thu nhập cực khủng của chúng tôi.

Quyền lợi dành cho đại lý

 • Nhận 3 loại hoa hồng – đặc quyền không tìm được tại bất kỳ cổng game nào khác!
 • Được phát GiftCode game để tăng hiệu quả hoạt động (tùy thuộc độ hiệu quả sẽ phát giftcode tương ứng)
 • Tiền hoa hồng trả trọn đời, thu nhập lũy tiến không giới hạn!
 • Hỗ trợ, support 24/7

Chính sách đại lý

 • Không lợi dụng Giftcode để chuộc lợi từ cổng game.
 • Không được lợi dụng chính sách hoa hồng nhiều cấp để bào tiền từ game.
 • Để nhận được hoa hồng thua cược (Hoa hồng ngoài game) phải trở thành đại lý có số lượng người chơi thật đạt trên 300 người mỗi tháng.
 • Cổng game sẽ khóa tài khoản đại lý và ngưng trả hoa hồng khi phát hiện bất kỳ vi phạm nào!

114 thoughts on “Đăng Ký Đại Lý KWIN nhận 03 nguồn hoa hồng!

 1. Amber says:

  Lời chào,
  Chúng tôi là một nhóm SEO chuyên quảng bá trang web thông qua các kỹ thuật SEO. Chúng tôi quản lý hàng trăm trang web và quan tâm đến việc trở thành chi nhánh của bạn.

  Đây là dữ liệu hàng tháng để bạn vui lòng tham khảo,
  GEO: Việt Nam
  1. Lượt truy cập trang web: 200K-300K
  2. Số lượt đăng ký: 300-700
  3. Người chơi tích cực: 20-60

  Chúng tôi háo hức chờ đợi phản hồi của bạn để biết thêm chi tiết hợp tác, cảm ơn.

 2. linetogel says:

  🌟 Incredible, this is positively insightful! I appreciate the effort you put into sharing this valuable data. I always exciting to discover meticulously written and insightful posts like this. Keep up the excellent effort! 🔥👏💯

 3. linetogel says:

  Incredible, this blog entry really opened my eyes to different viewpoints! 😮 Your observations are not only mind-blowing but also remarkably applicable in today’s world. I’m truly impressed with the depth of your analysis and the way you’ve articulated your points. Maintain the wonderful work! 👏 Looking forward to explore more of your articles. This has certainly brightened my day and ignited some fascinating thoughts. 🌟🚀 #Inspired #IdeaGenerator

 4. linetogel says:

  Incredibly enthusiastic to share my thoughts here! 🌟 This content is refreshingly unique, merging creativity with insight in a way that’s captivating and educational. Every detail seems carefully put together, showcasing a deep grasp and passion for the subject. It’s extraordinary to find such a perfect blend of information and entertainment! Kudos to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication shine brightly, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this fantastic work in the future! Keep amazing us all! 🚀👏💫 #Inspired #CreativityAtItsBest

 5. linetogel says:

  So excited to share my thoughts here! 🌟 This content is a breath of fresh air, blending creativity with insight in a way that’s both engaging and enlightening. Every detail seems carefully put together, showcasing a deep understanding and passion for the subject. It’s extraordinary to find such a perfect blend of information and entertainment! Big props to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication are clearly evident, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this fantastic work in the future! Keep inspiring us all! 🚀👏💫 #Inspired #CreativityAtItsBest

 6. bandar slot terpercaya says:

  💫 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke alam semesta dari keajaiban! 🎢 Konten yang menarik di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi pikiran, memicu kegembiraan setiap saat. 💫 Baik itu teknologi, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! #KemungkinanTanpaBatas 🚀 ke dalam perjalanan kosmik ini dari penemuan dan biarkan imajinasi Anda melayang! 🚀 Jangan hanya membaca, alami kegembiraan ini! #BahanBakarPikiran Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan mendebarkan ini melalui dimensi keajaiban yang menakjubkan! ✨

 7. casibom twitter says:

  This article really resonated with me. I’ve been struggling with the same issue for a while now, and it’s refreshing to see someone else articulate it so well

 8. 2024 quotes says:

  This is a treasure trove of positive quotes. The spiritual focus is just what I needed to reframe my mindset and embrace the day with a new sense of purpose.

 9. ssdownloader says:

  This content is incredibly captivating! I found myself completely engrossed in it, and the depth of the subject matter was truly compelling. Discovering and learning about topics like this is something I find immensely enjoyable. This content resonates with me on a personal level.

 10. 9gag video says:

  What a fascinating piece of content! I was thoroughly engrossed while reading it, and delving into the intricacies of the topic was a fantastic experience. Exploring subjects like this is a real pleasure for me, and this content definitely hit the mark.

 11. 9gag ssdownloader says:

  Such an interesting read! I was completely absorbed while going through this content, and every aspect of it intrigued me. I have a passion for exploring topics like this, and this content aligns perfectly with my interests.

 12. download video 9gag says:

  What an intriguing piece of content! I couldn’t help but be drawn in by it. The complexity and depth of the subject matter truly fascinated me. Spending time with content like this is always a pleasure for me.

 13. 9gag video download says:

  This content is truly fascinating! I found myself completely engrossed while reading, and each detail only served to further captivate me. Exploring topics like this and delving into their intricacies is something I genuinely enjoy. This content is right up my alley.

 14. 9gag ssdownloader says:

  Such an interesting read! I was completely absorbed while going through this content, and every aspect of it intrigued me. I have a passion for exploring topics like this, and this content aligns perfectly with my interests.

 15. 9gag video says:

  What a fascinating piece of content! I was thoroughly engrossed while reading it, and delving into the intricacies of the topic was a fantastic experience. Exploring subjects like this is a real pleasure for me, and this content definitely hit the mark.

 16. 9gag video says:

  What a fascinating piece of content! I was thoroughly engrossed while reading it, and delving into the intricacies of the topic was a fantastic experience. Exploring subjects like this is a real pleasure for me, and this content definitely hit the mark.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *